Dňa 24.01.2023 sa na SLS Bratislava konali voľby do výboru SEKCAMA SOS SLS na volebné obdobie január 2023 - december 2026

Spôsob volieb: Jednokolové, korešpondenčné

 

Do výboru Sekcie boli zvolení (poradie podľa platných hlasov):

 • doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
 • MUDr. Andrea Šimová, MHA, MPH
 • doc. MUDr. Richard  Hrubý, PhD., MBA
 • MUDr. Peter Chvalný, PhD.
 • doc. MUDr. Martin Sabol, PhD.
 • MUDr. Marián Streško
 • doc. MUDr. Mária Wágnerová
 • MUDr. Zoltán Jány
 • doc. MUDr. Marek Smolár, PhD. MPH

 

Do  dozornej rady boli zvolení (poradie podľa platných hlasov):

 • MUDr. Ján Šimo, MBA
 • MUDr. Katarína Mlyneková
 • MUDr. Kecskés  Ivan

Do výboru sekcie SEKCAMA SOS SLS boli jednohlasne zvolení:

 Za predsedu:  

doc.  MUDr. Vladimír Bella, PhD

Podpredsedu:

doc. MUDr. Martin Sabol, PhD.

Tajomníka:

MUDr. Andrea Šimová, MHA, MPH

Pokladník:

doc. MUDr. Richard Hrubý, PhD, MBA

 

Do dozornej rady sekcie  SEKCAMA SOS SLS bola jednohlasne zvolená:

za predsedu :

MUDr. Katarína Mlyneková