Dňa 18.01.2019 sa na SLS Bratislava konali voľby do výboru SEKCAMA na volebné obdobie december 2018 - december 2022

Spôsob volieb: Jednokolové, korešpondenčné

Do výboru SEKCAMA SOS SLS boli zvolení nasledovní (podľa počtu hlasov):

• Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
• MUDr. Martin Sabol, PhD.
• MUDr. Andrea Šimová
• MUDr. Marián Streško
• Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
• MUDr. Ľubomír Bohunický
• MUDr. Richard Hrubý
• MUDr. Peter Chvalný
• MUDr. Zoltán Jálny

Do dozornej rady SEKCAMA SOS SLS boli zvolení nasledovní:
• Doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
• MUDr. Milada Mikulová
• MUDr. Radovan Barilla, PhD.

Za predsedu dozornej rady SEKCAMA SOS SLS bola zvolená:

• MUDr. Milada Mikulová


 Volebná komisia bola v zložení:
• MUDr. Ivan Waltzer, predseda
• MUDr. Zuzana Borská, členka

Pozorovateľ za SLS:
• PhDr. Želmíra Mácová, PhD., riaditeľka Sekretariátu SLS
 
 
Na výbore SEKCAMA verejným hlasovaním nadpolovičného počtu členov predsedníctva bol 5.2.2019 za predsedu sekcie zvolený: 

• Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.

 

Na výbore SEKCAMA verejným hlasovaním nadpolovičného počtu členov predsedníctva bol 5.2.2019 za podpredsedu sekcie zvolený: 

• MUDr. Martin Sabol, PhD.


Na výbore SEKCAMA verejným hlasovaním nadpolovičného počtu členov predsedníctva bola 5.2.2019 za vedecký sekretár sekcie zvolená: 

• MUDr. Andrea Šimová


Na výbore SEKCAMA  verejným hlasovaním nadpolovičného počtu členov predsedníctva bol 5.2.2019 za pokladníka sekcie bol zvolený: 

• MUDr. Peter Chvalný