História

Sekcia pre karcinóm mammae (SEKCAMA) Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) vznikla na zasadnutí užšieho Predsedníctva SLS dňa 10.1.1996.

Sekcia vznikla z iniciatívy MUDr. Vladimíra Bellu, MUDr. Dušana Malatina , MUDr. Jozefa Haľka a MUDr. Ľubomíra Bohunického za výraznej podpory vtedajšieho predsedu Slovenskej onkologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti Doc. MUDr. Ivana Maňku, CSc.
Voľby do výboru SEKCAMA sa konajú korešpodenčným spôsobom pravidelne v štvorročných intervaloch.
Pracovná celoštátna konferencia SEKCAMA bola 11. apríla v roku 1996.
Odvtedy sa vykonávajú pracovné konferencie v pravidelných ročných intervaloch v mesiaci apríl v Bratislave.

Hlavný cieľ sekcie:
Znížiť mortalitu karcinómu prsníka.

Dosiahnutie cieľa sekcie:
Organizovať pracovné konferencie na multidisciplinárnom podklade, nakoľko sa diagnostika a terapia karcinómu prsníka vykonáva multidisciplinárne.
Zlepšiť a zjednotiť preventívne, diagnostické a liečebné postupy podľa najnovších poznatkov vedy a techniky a takýmto spôsobom prispieť k zníženiu mortality karcinómu prsníka.